Γενικοί όροι συναλλαγών§ 1 Γενικά

Με την εγγραφή στο παιχνίδι, ο χρήστης αιτείται τη σύναψη άμισθης σύμβασης χρήσης με την Playa Games GmbH (από εδώ και στο εξής «φορέας εκμετάλλευσης»). Επίσης, δηλώνει ότι συμφωνεί με την επαλήθευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει (βλέπε § 2). Η αίτηση γίνεται αποδεκτή από το φορέα εκμετάλλευσης με το άνοιγμα ενός λογαριασμού χρήσης, ο οποίος επιτρέπει την είσοδο στο παιχνίδι. Βασικό στοιχείο της σύμβασης χρήσης είναι οι ΓΟΣ, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται κατά την εγγραφή του. Παρεπόμενες δευτερεύουσες ρήτρες δεν υφίστανται. Οι συμβάσεις χρήσης επισυνάπτονται αποκλειστικά μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και φυσικών προσώπων. Η σύμβαση χρήσης ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δίχως την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας. Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει εγγράφως, συνήθως μέσω e-mail. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα απαίτησης ανοίγματος ενός λογαριασμού και συμμετοχής του στο παιχνίδι, καθώς και διατήρησής του στο παιχνίδι ή δυνατότητας πρόσβασης. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να εξελίσσει ή να τροποποιήσει το παιχνίδι, καθώς και να τερματίσει τη λειτουργία του δίχως την ανάγκη αιτιολόγησης. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων ΓΟΣ ανά πάσα στιγμή. Θα ενημερώσει το χρήστη έγκαιρα και με ρητό τρόπο σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Μετά τη σχετική ενημέρωση, ο χρήστης αποδέχεται αυτόματα τους τροποποιημένους ΓΟΣ σε περίπτωση νέας εισόδου του στο παιχνίδι.

§ 2 Λογαριασμός / ιδιοκτησία εικονικών προϊόντων

Τα ονόματα χρηστών θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 3 χαρακτήρες και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης γραμμάτων της αλφαβήτου, αριθμών, κενών και ορισμένων ειδικών συμβόλων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση μόνο αριθμών. Κατά την επιλογή του ονόματος λογαριασμού θα πρέπει να σεβαστούν τα δικαιώματα του ονόματος υπαρκτών προσώπων. Αυτό ισχύει και για την ονομασία ομάδων, για τις οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ονομασίες υπαρκτών συλλόγων, εταιριών ή εμπορικών σημάτων. Όλοι οι λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τιμών, πόρων, αντικειμένων κτλ. αποτελούν εικονικά προϊόντα του παιχνιδιού. Ο χρήστης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του λογαριασμού και δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης όλων των υπολοίπων εικονικών αντικειμένων. Τα δικαιώματα χρήσης περιορίζονται στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης χρήσης, εφόσον δεν αναφέρεται κάποιο μικρότερο χρονικό διάστημα στο παιχνίδι. Πέρα από τα δικαιώματα χρήσης, ο χρήστης δε φέρει δικαιώματα ιδιοκτησίας ή λοιπά δικαιώματα επί των εικονικών αντικειμένων. Αυτό ισχύει και για τα εικονικά αγαθά, τα οποία δίνονται στο χρήστη για χρήση στο λογαριασμό Premium (βλέπε § 10). Σε περίπτωση αλλαγής του λογαριασμού σε άλλο κόσμο του παιχνιδιού ή σε άλλο διακομιστή, ο χρήστης δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση, η αγορά, η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή ανταλλαγή των εικονικών προϊόντων εκτός του παιχνιδιού. Ακόμη και η προσπάθεια των προαναφερθέντων ενεργειών ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις. Απαγορεύεται η πώληση ή η δημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο των στοιχείων εισόδου ενός λογαριασμού. Κάθε παίκτης φέρει ευθύνη για την ασφάλεια των στοιχείων εισόδου του και προτρέπεται στην επιλογή ενός ασφαλούς κωδικού. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια εικονικών προϊόντων. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο χρήστης καλείται να αποδείξει ότι δε φέρει ευθύνη για την απώλεια, λόγω επιλογής ενός μη ασφαλούς κωδικού και εσφαλμένης χρήσης του.

Ο λογαριασμός θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη εγκυρότητας της αναφερόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα φραγής ή διαγραφής του λογαριασμού. Με την εγγραφή στο παιχνίδι, ο χρήστης συμφωνεί με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος από το φορέα εκμετάλλευσης στην αναγραφόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορά στην επιβεβαίωσή της και δηλώνει ότι έχει δικαίωμα χρήσης της παρούσας διεύθυνσης e-mail. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, που ενδέχεται να προκληθούν από την αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την οποία ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα χρήσης. Παράλληλα, ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

§ 3 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα χρήσης

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων ονόματος και πνευματικής ιδιοκτησίας του παιχνιδιού είναι ο φορέας εκμετάλλευσης και εάν απαιτηθεί οι αρμόδιοι παροχής άδειας. Αποκλειστικός δικαιούχος των δικαιωμάτων χρήστης είναι ο φορέας εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή ή η χρήση των γραφικών, των σχεδίων, των ακολουθιών βίντεο και των κειμένων σε οποιαδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο δίχως την προηγούμενη άδεια του φορέα εκμετάλλευσης. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλα τα γνωστά μέσα χρήσης (Τηλεόραση, online-stream, ραδιόφωνο, internet, mail, έντυπο υλικό κτλ.). Οποιαδήποτε εκμετάλλευση του παιχνιδιού με σκοπό το κέρδος απαιτεί την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια από το φορέα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση ερωτήσεων, διευκρινίσεων ή σε περίπτωση που διαπιστώσετε παραβάσεις ως προς τα δικά σας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία στο φορέα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση παροχής αιτιολογημένων πληροφοριών, θα ληφθούν άμεσα διορθωτικές ενέργειες.

§ 4 Τήρηση περισσότερων λογαριασμών(Multi-Accounting) / Διαδοχική χρήση λογαριασμού από περισσότερα άτομα(Account-Sharing) / Διαδοχική χρήση δεύτερου λογαριασμού (Account-Sitting)

Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα χρήσης μόνο ενός λογαριασμού ανά διακομιστή. Σε περίπτωση που ένας παίκτης χρησιμοποιεί περισσότερους λογαριασμούς, ενδέχεται να τιμωρηθεί με μόνιμη φραγή όλων των λογαριασμών που χρησιμοποιεί.

Η χρήση ενός λογαριασμού επιτρέπεται μόνο από ένα άτομο. Απαγορεύεται το Account-Sharing, δηλαδή η διαδοχική χρήση ενός λογαριασμού από πολλά άτομα.

Όσον αφορά στη διαδοχική χρήση ενός δεύτερου υπάρχοντος λογαριασμού, το λεγόμενο Accountsitting ισχύουν τα εξής: Ο χρήστης εκπροσωπεί έναν άλλο, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει προσωρινά. Το Account-Sitting θα πρέπει να λαμβάνει χώρα για τουλάχιστον 24 ώρες, αλλά όχι για πάνω από 21 ημέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια δεν θα πρέπει να εισέλθει ο χρήστης, του οποίου ο λογαριασμός εκπροσωπείται από άλλον χρήστη. Κατά τη διάρκεια του Sitting καταστέλλονται οι μάχες μεταξύ των δύο λογαριασμών. Η διαδικασία του Account-Sitting λαμβάνει χώρα υπό την ευθύνη του χρήστη του λογαριασμού που εκπροσωπείται. Η διαβίβαση των στοιχείων εισόδου στον εκπρόσωπο του λογαριασμού (Account-Sitter) ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες τροποποιήσεις στο λογαριασμό. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές, απώλειες ή διαγραφές στο λογαριασμό. Το ίδιο ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση λογαριασμών Premium με χρήση χρηματικών ποσών (βλέπε § 10).

§ 5 Εκμετάλλευση σφαλμάτων & Scripting / Cheating

Δεν επιτρέπονται οι ενέργειες που επιφέρουν υπερφόρτωση του διακομιστή (π.χ. Auto-Refresh) ή που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του παιχνιδιού. Απαγορεύονται τα αυτόματα ή ημιαυτόματα script, τα οποία επεμβαίνουν στη βάση δεδομένων ή που ενεργοποιούν μηχανισμούς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση παραβάσεων διαγράφεται ή φράσσεται ο αντίστοιχος λογαριασμός δίχως προειδοποίηση. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης στο ύψος της βλάβης που προκλήθηκε από τις εργασίες διαχείρισης που προκύπτουν. Κάθε παίκτης φέρει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το τμήμα εξυπηρέτησης σχετικά με σφάλματα του προγράμματος (Bugs) που διαπιστώνει. Η εκμετάλλευση σφαλμάτων του προγράμματος εις βάρος των άλλων τιμωρείται με φραγή του λογαριασμού. Η ηθελημένη αναπαραγωγή ενός σφάλματος του προγράμματος επιτρέπεται μόνο εάν ο παίκτης λάβει σχετική εντολή από κάποιον συνεργάτη του τμήματος εξυπηρέτησης.

§ 6 Κανόνες συμπεριφοράς

Απαγορεύεται η αναφορά, η δημοσίευση συνδέσμων και η διαφήμιση που αφορά στα προϊόντα, προσφορές, σελίδες στο διαδίκτυο ή εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή. Τα κείμενα, οι περιγραφές, τα ονόματα, τα ονόματα φατριών, οι περιγραφές φατριών, οι καταχωρήσεις στο φόρουμ, οι σύνδεσμοι και οι ενημερώσεις του χρήστη στο παιχνίδι δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα όρια του ηθικού, να καταπατούν την αξιοπρέπεια του ατόμου ή να παραβαίνουν τις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου, ειδικά του δικαίου που αφορά στην προστασία των ανηλίκων. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής περιεχομένων ή συνδέσμων που παραπέμπουν σε τέτοιου είδους περιεχόμενα, καθώς και φραγής ή διαγραφής των αντίστοιχων λογαριασμών. Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξουν και ποινικές διώξεις. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υιοθετεί τα κείμενα που αναγράφονται ή τους συνδέσμους που αναφέρονται από τους χρήστες. Πραγματοποιείται σχετικός δειγματοληπτικός έλεγχος και ακολουθούνται συγκεκριμένες πληροφορίες. Απαγορεύεται η αυτό-παρουσίαση χρηστών ως άλλοι χρήστες ή συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης και του προσωπικού εξυπηρέτησης, ως διαχειριστές, Community Manager, φορέας εκμετάλλευσης ή παρόμοιων στο παιχνίδι και κυρίως στο φόρουμ, καθώς και η απειλή άλλων χρηστών με κυρώσεις από τέτοια πρόσωπα.

§ 7 Γλώσσα παιχνιδιού

Η επίσημη γλώσσα του παιχνιδιού και του φόρουμ στον εκάστοτε διακομιστή εξαρτάται από τη γλώσσα των κειμένων του παιχνιδιού στο διακομιστή. Οι περιγραφές χαρακτήρων, τα κείμενα φατριών και οι εσωτερικές ενημερώσεις σε ξένες γλώσσες ενδέχεται να οδηγήσουν σε φραγή ή διαγραφή του λογαριασμού, διότι κατά αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς. Εξαιρούνται αγγλικά ή λατινικά παραθέματα στην περιγραφή χαρακτήρων και φατριών.

§ 8 Επιβολή κανόνων

Για την επιβολή των κανόνων χρησιμοποιείται μία ομάδα που αποτελείται από Community Manager (CoMa), ειδικοί παίκτες και συνεργάτες υποστήριξης. Η επικοινωνία μαζί τους πραγματοποιείται μέσω της μάσκας υποστήριξης και με αναφορά της διεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό του χρήστη, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που ένας χρήστης προσπαθήσει να παρακάμψει μία απόφαση του υπεύθυνου συνεργάτη απευθυνόμενος σε άλλο συνεργάτη για την ίδια υπόθεση, ενδέχεται να ακολουθήσει φραγή ή διαγραφή του λογαριασμού του. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραπόνων σχετικά με αυτό το θέμα, εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία με το έγγραφο από το τμήμα υποστήριξης.

§ 9 Προστασία δεδομένων

Για την εγγραφή στο παιχνίδι απαιτούνται ελάχιστα στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνεται η διεύθυνση e-mail, ένας κωδικός για τη διαδικασία εισόδου και ένα ψευδώνυμο. Ο φορέας εκμετάλλευσης αξιοποιεί τα στοιχεία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τηρώντας πιστά τις υπάρχουσες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (όπως BDSG (γερμανικός νόμος περί προστασίας δεδομένων) και TMG (γερμανικός νόμος για τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης)). Ο χρήστης μπορεί να απαρνηθεί την αποδοχή του σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του σύμφωνα με το § 13 παρ. 2 υπ’ αριθ, 4 TMG διαγράφοντας το λογαριασμό του από το μενού επιλογών του παιχνιδιού.

§ 10 Έξοδα

Το παιχνίδι διατίθεται εντελώς δωρεάν. Με την είσοδο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν προκύπτουν αυτόματα έξοδα. Βέβαια, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ειδικές μονάδες μέσω ενός λογαριασμού Premium καταβάλλοντας ένα χρηματικό ποσό. Οι μονάδες αυτές εμφανίζονται στο λογαριασμό του χρήστη που της ζήτησε. Οι τιμές αναγράφονται στο αντίστοιχο μενού του παιχνιδιού. Οι μονάδες στο λογαριασμό Premium μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρήση πρόσθετων περιεχομένων, όπως ειδικά αντικείμενα, μέσα μεταφοράς ή άλλα πλεονεκτήματα στο παιχνίδι. Δεν είναι δυνατή η έγερση αξιώσεων ως προς τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων. Οι προς χρήση τέτοιου περιεχομένου απαιτούμενες μονάδες του λογαριασμού Premium εμφανίζονται κατά τρόπο ευδιάκριτο σε κάθε περίπτωση. Καθώς υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πρόσθετων περιεχομένων μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν οι μονάδες του λογαριασμού Premium στο λογαριασμό χρήστη, δεν προκύπτουν μη αναμενόμενα έξοδα. Με τη χρήση μονάδων του λογαριασμού Premium, ο χρήστης διαθέτει ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του επιλεγμένου πλεονεκτήματος, το οποίο ισχύει αποκλειστικά για τον εκάστοτε λογαριασμό χρήστη. Εφόσον στο παιχνίδι δεν αναφέρεται συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος του πλεονεκτήματος, περιορίζεται στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί όλα τα δικαιώματα, πέρα από το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης.

Ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει διάφορους τρόπους πληρωμής, από τους οποίους ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις με τρίτους φορείς, όπως για παράδειγμα με τράπεζες. Οι φορείς αυτοί συνάπτουν μερικώς ξεχωριστές συμβάσεις με τους χρήστες κατά τη διάρκεια πληρωμής. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να συμπεριληφθούν οι ΓΟΣ του φορέα. Κάποιοι φορείς, κυρίως οι εταιρίες παροχής σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συνάπτουν κύριες συμβάσεις με το χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει υπηρεσίες για τον αντίστοιχο φορέα, ο οποίος είναι ο δικαιούχος της αντίστοιχης απαίτησης προς το χρήστη. Οι φορείς αυτοί ενεργούν για λογαριασμό τους και όχι για τον φορέα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση ερωτήσεων απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα ή στο δικό μας τμήμα εξυπηρέτησης.

Για την προστασία των νεαρών παικτών, στο παιχνίδι δεν υπάρχει η δυνατότητα κέρδους χρημάτων ή επένδυσης σε παίκτες (§ 6 παρ. 2 JuSchG (νόμος περί προστασίας των ανηλίκων)). Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή των μονάδων με πραγματικά χρήματα ή/και η επιστροφή τους. Οι μονάδες που δεν καταναλώνονται καταργούνται μετά τη λήξη της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι ανήλικος, με την παραγγελία μονάδων σε λογαριασμό Premium, δηλώνει ρητά ότι έχει δικαίωμα χρήσης των μέσων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

§ 11 Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης

Μπορείτε να υποβάλλετε εγγράφως την καταγγελία της σύμβασης, εντός 14 ημερών, δίχως να απαιτείται αιτιολόγηση (μέσω επιστολής ή μέσω του σχετικού εγγράφου του τμήματος υποστήριξης). Το χρονικό αυτό περιθώριο ξεκινάει μετά τη λήψη της γραπτής ενημέρωσης, όχι όμως πριν από τη λήξη της σύμβασης, ούτε πριν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας περί ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 246 § 2 σε συνδυασμό με το § 1 παρ. 1 και 2 του EGBGB (Εισαγωγικός νόμος του Αστικού Κώδικα) και των υποχρεώσεων μας σύμφωνα με το § 312e παρ. 1 περίοδο 1 του BGB (Αστικός Κώδικας) σε συνδυασμό με το άρθρο 246 § 3 του EGBGB. Εφόσον δε δίνονται προσωπικά στοιχεία, το σύστημά μας χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα για την αναγνώριση σφαλμάτων εισαγωγής. Για την τήρηση της προθεσμίας καταγγελίας της σύμβασης αρκεί η έγκαιρη αποστολή της καταγγελίας. Η καταγγελία θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση που ακολουθεί:

Σχετικά με εμάς

Σε περίπτωση έγκυρης υπαναχωρήσεως, τα δύο μέρη οφείλουν να επιστρέψουν τις προς αυτές παροχές και τα οφέλη που αποκόμισαν (π.χ. τόκους). Σε περίπτωση που αδυνατείτε εν όλω ή εν μέρει να προβείτε στην επιστροφή των σχετικών παροχών ή προβείτε στην επιστροφή του αγαθού σε κατάσταση χειρότερη από εκείνη που το παραλάβατε, οφείλετε να καταβάλετε, ενδεχομένως, αντίστοιχη αποζημίωση. Ενδέχεται να χρειαστεί να εκπληρώσετε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις πληρωμής για το χρονικό διάστημα έως την καταγγελία. Οι υποχρεώσεις πληρωμής θα πρέπει να πληρούνται το αργότερο εντός 30 ημερών. Η προθεσμία ξεκινάει για εσάς με την αποστολή της καταγγελίας σας και για εμάς με την παραλαβή αυτής.

Το δικαίωμά σας για καταγγελία της σύμβασης παύει να ισχύει, εφόσον πληρούνται οι υποχρεώσεις και από τα δύο μέρη βάσει των επιθυμιών σας, πριν ασκήσετε το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Αυτό συμβαίνει κανονικά εφόσον έχει ξεκινήσει η χρήση του λογαριασμού στο παιχνίδι.
Τέλος της ενημέρωσης σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης

§ 12 Ρήτρα λήξης ισχύος

Ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει ευθύνη μόνο για ζημίες σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων ή πρόθεσης παραβίασης σοβαρών υποχρεώσεων και σωματικών βλαβών. Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση απαιτήσεων του χρήστη ενάντια στο φορέα εκμετάλλευσης σε τρίτους.

Ισχύει το Γερμανικό Δίκαιο εξαιρουμένων των εμπορικών διατάξεων του ΟΗΕ και των διατάξεων του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου. Εφόσον ο χρήστης δεν ανήκει στη δικαιοδοσία κάποιου γερμανικού δικαστηρίου ή σε περίπτωση που ο χρήστης είναι έμπορος βάσει του γερμανικού εμπορικού κώδικα, το υπεύθυνο δικαστήριο για οποιαδήποτε υπόθεση είναι το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του φορέα εκμετάλλευσης. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει εξουσιοδότηση να απευθυνθεί στο δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο για το χρήστη.

Εφόσον κάποιοι όροι δε συμφωνούν, δε συμφωνούν πλέον ή δε συμφωνούν πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία, εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιποι όροι. Το μέρος που δεν ισχύει αντικαθίσταται από τον ισχύοντα νόμιμο κανονισμό που βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά σε αυτό από οικονομική άποψη.